„Vymezené kompetence, vzájemná důvěra, komunikace. Pak je práce asistentů pedagogů efektivní,” shodují se odborníci

Obrázek: asistenti-pedagoga-small

Nedávný návrh novely vyhlášky o inkluzi, kterou předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) znovu otevřel diskuzi o efektivitě systému podpory žáků se speciálními potřebami a role asistentů pedagogů ve výuce. Návrh novely měl zredukovat druhy znevýhodnění, které mají na asistenta pedagoga nárok. Kritici označili návrh za diskriminační, podle něj by totiž o asistenta pedagoga přišly děti s fyzickým handicapem, onkologičtí pacienti, děti cizinců a mnoho dalších. Zpřísnění podmínek má ale podle Ministerstva zabránit nehospodárnému chování. 

„Častokrát poradna předepíše podpůrné opatření, které není na místě. To, že se do systému dostaly peníze navíc, je fajn, to, že je ředitelé opatření pak kreativně využívají jinak, je holý fakt. Ta vyhláška reaguje na neefektivitu,” prohlásil ministr školství Robert Plaga v pořadu Otázky Václava Moravce. Tomu dal částečně za pravdu i prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Máme k tomu návrhu nějaké připomínky a otázky, ale na druhou stranu musím říct, že v praxi skutečně v některých případech k plýtvání dochází,” uvedl v Otázkách. Problém je dle něho spíše na straně psychologicko-pedagogických poraden, které v některých případech nárok na asistenta pedagoga přiznávaly žákům, kteří ho nepotřebovali nebo by pro ně byl vhodnější jiný druh asistence.

asistenti pedagoga 1

Hlavní náplní práce asistenta pedagoga by měla být pedagogická pomoc učitelům při výuce, pomoc žákům při přípravě na vyučování, spolupráce s učitelem při komunikaci se žákem a rodiči žáka. Asistent pedagoga pomáhá žákům při aklimatizaci na školní prostředí. Na rozdíl od osobního asistenta, kterého platí rodina žáka, by se měl pedagogicky věnovat celé třídě. „Poradny pořád tvrdí rodičům, že jejich dítěti přidělí asistenta pedagoga a oni se pak hrozně diví, že asistenti se věnují i ostatním dětem. To je špatná interpretace předpisů,” řekl předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař pro Český rozhlas.

asistenti pedagoga 2

Přestože význam asistentů pedagogů ve výuce stále roste, přetrvávají četné nejasnosti okolo jejich pracovní náplně, kompetencí i požadovaného vzdělání. Sami učitelé občas nejsou dostatečně seznámeni s rolí asistenta pedagoga a neumějí ho efektivně využít. Z výzkumu Zbyňka Němce, Kláry Laurenčíkové a Vandy Hájkové vyplývá, že jasné vymezení rolí a kompetencí mezi asistentem a pedagogem může být problematické. Někteří asistenti se dle výzkumu ze strany pedagogů nesetkávají s dostatečnou důvěrou a pochopením, učitelé si naopak v některých případech stěžují na příliš velký zásah asistentů do výuky. „Osobně považuji za ideální spolupráci mezi asistentem, pedagogem a třídou takovou, ve které probíhá komunikace mezi všemi zúčastněnými, zájem všech zúčastněných na řešení problémových situací a snaha všech o pochopení důležitosti vzájemné spolupráce,” říká pro HateFree Klára Sebroňová, která působí jako asistentka pedagoga v Praze. „To, jak spolupráce reálně vypadá, má ale bohužel k tomuto ideálu hodně daleko,” dodává. asistenti pedagoga 3

„Důležitý je ten vztah vzájemné důvěry mezi pedagogem a asistentem,” říká Klára Fischerová, speciální pedagožka ze Základní školy Lyčkovo náměstí, kde se na inkluzi dlouhodobě zaměřují. „Kvalitní asistent pedagoga by měl mít schopnost upozadit se. Měl by to být člověk, který nechce za každou cenu dominovat a dobře chápe svoji roli. Je pravda, že asistent pedagoga musí respektovat pokyny pedagoga, v té hodině je to právě vyučující, kdo určuje pravidla. Klíčová je lidskost a vzájemná otevřenost,” popisuje Fischerová předpoklady fungující spolupráce. Podle ní je důležité, aby si asistent pedagoga uvědomoval, že jeho hlavním úkolem je vést studenta k samostatnosti tak, aby pomoc asistenta nebyla v budoucnu třeba.

asistenti pedagoga 4

O přínosech dobře pojaté inkluze na školách mluvila novinářka Šárka Fenyková v úterním díle podcastu Vinohradská 12. „Když se začne s inkluzí od prvního stupně, kdy jsou na to děti nejlépe nastavené - ať ty s handicapem nebo ty bez něho - tak se ukazuje, že tím získává celá třída. Děti si díky tomu uvědomí, že žádný kolektiv není homogenní společnost a že každý je něčím odlišný.” Vhodné načasování je podle Fenykové důležité. Děti okolo dvanáctého roku začínají být ke svému okolí značně kritické, tím spíš ke všemu odlišnému. O pozitivním vlivu asistentů pedagogů na výuku pojednává i diplomová práce Ivety Pragrové. Ta v roce 2019 zkoumala roli a přínos asistenta pedagoga na základních školách. Naprostá většina respondentů se při jejím výzkumu shodla na tom, že přítomnost asistenta pedagoga zlepšuje výsledky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zvyšuje jejich sebevědomí, přispívá k dobrému klimatu ve třídě a pomáhá učitelům s komunikací s těmito žáky. 
 

Ilustrační foto: Petr Vinš / Agentura pro sociální začleňování