Vyučující už se nemusejí bát témat identity, vztahů a sexu – pomůže jim web Ucimolgbt.cz

Obrázek: ucimolgbt-main

Vztahová orientace, genderová identita, sexualita, láska – to všechno jsou témata, která by dospívající rádi otevírali v rámci školní výuky. Za důležité pro jejich zdravý vývoj to považuje i 80 % vyučujících z 2. stupně ZŠ a ze středních škol. Jenže většina učitelů se v této oblasti necítí dostatečně kompetentní. Absenci didaktických materiálů a učebnic nyní vyřešil nový web Ucimolgbt.cz, který spustila Koalice za rozmanitost ve školách ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.

Každý jsme jiný a naše individuality nejde jen tak potlačit – ani v prostředí té nejpřísnější školy. I když se ve škole musíme přizpůsobit společným pravidlům a jednotnému obsahu, žákovská rozmanitost zůstává velká. A aby se studující mohli úspěšně vzdělávat, je nutné ji respektovat. „Žákovská rozmanitost se týká vlastností, rozumových schopností, rodinného zázemí… a také genderové identity, vztahové a sexuální orientace, genderového projevu. Aby ve škole mohli všichni studující naplno rozvíjet své schopnosti a zájmy, nelze témata genderu a sexuality ignorovat. Vyučující by jim měli dostatečně rozumět a pracovat s nimi,“ říká vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Irena Smetáčková.

Zároveň ale uznává, že právě v této tematické oblasti nejsou k dispozici kvalitní didaktické podklady, témata se rychle vyvíjejí a vyučujícím mnohdy chybí podpora vedení školy. Je prostě jednodušší tyto oblasti neotevírat než pak čelit stížnostem konzervativních rodičů. Přitom právě citlivé zařazování témat vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti přispívá k budování bezpečného prostředí školy, kde studující mohou poznat, jaké to je, být přijímaní a respektovaní. Z již výše zmíněného výzkumu LGBT+ studující a témata ve školách vloni vyšlo, že 57 % vyučujících má přímo zájem o vzdělávací semináře a workshopy, které by jim pomohly získat pevnou půdu pod nohama v třaskavých otázkách identity a vztahů. Žádnému učiteli se samozřejmě nechce zažívat situace, kdy ho budou puberťáci školit v počtu genderových identit nebo používaných výrazů. 

Osvojit si téma a přinést ho do školy

Web Ucimolgbt.cz je rozdělen na dvě hlavní části: nejprve vyučujícím pomůže zorientovat se v tématu – osvojit si pomocí studijních materiálů, e-learningu i akreditovaných kurzů nejen aktuální vědecké poznatky, ale i používané pojmy. V druhé části webu je pak k dispozici konkrétní obsah, který mohou vyučující do svých hodin přinést. Jedná se o metodické listy ke stažení určené pro výuku i třídnické hodiny, ale také o nabídku projekcí filmů s besedami, které již řadu let úspěšně pořádá Queer filmový festival Mezipatra. 

V rámci přípravy na začlenění zmíněných témat do výuky je dobré si také připravit argumenty pro případ, že se rodiče, kolegové v učitelském sboru nebo vedení školy bude proti takovému přístupu vymezovat. Proto je součástí webu Ucimolgbt.cz také vysvětlení, proč učit o LGBT+, jak o něm učit a jak reagovat na nejčastější námitky, které mohou zaznít. Web také doporučí literaturu k nastudování, facebookové skupiny zaměřené na LGBT+ ve škole i kontakty na poradny a neziskové organizace, na které vyučující mohou odkázat děti a mládež, pokud tápou a potřebují pomoc. Veškeré informace na webu jsou přístupné zdarma. Další metodiky a informační odkazy budou přibývat v průběhu dalších měsíců i let.

Bezpečné prostředí namísto šikany

Z loňského výzkumu LGBT+ studující a témata ve školách vzešly nepěkné poznatky ohledně negativních projevů studujících vůči jejich LGBT+ spolužákům a spolužačkám. Dle mínění 87 % dotázaných učitelů a učitelek na jejich škole převládají negativní postoje studentstva vůči LGBT+ tématům. Nejčastěji pozorují verbální nebo i fyzické napadání LGBT+ spolužáků a spolužaček (82 %), vyčleňování z kolektivu kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě (80 %). Téměř polovina (47 %) dotázaných vyučujících u studentstva často sleduje zdůrazňování, že někdo nevypadá jako správná žena nebo správný muž. Pozitivně laděné chování vůči LGBT+ lidem ve škole zaznamenává nesrovnatelně nižší počet vyučujících – jen 21 % jich často vídá projevy respektu vůči LGBT+ identitě a 30 % zaznamenává situace, kdy se ostatní zastanou LGBT+ spolužáka nebo spolužačky. S negativním chováním vůči neheterosexuálním a trans lidem ve škole se nelze vypořádat, když se o něm bude mlčet. Omezit ho lze jen v případě, že se témata vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti budou přirozeně a citlivě otevírat. 

V období dospívání se mladí lidé rychle proměňují po tělesné i psychické stránce, musejí se vyrovnávat s pocity zmatku a nepochopení. Pokud k tomu navíc přichází uvědomění, že patří k menšině, která nemá stejná práva jako ostatní, je jejich pozice o to těžší. Právě zde podle psycholožky Ireny Smetáčkové spočívá klíčová úloha školy – poskytovat mladým lidem sociální oporu (zejména když v ní rodina selhává) a také kvalitní informace o otázkách identity, sexuality, mezilidských vztahů. Bohužel studie LGBT+ studující a témata ve školách ukázala, že většina českých škol na tuto roli do značné míry rezignuje a o tématech dospívání se ve školních třídách mlčí. Web Ucimolgbt.cz by to nyní mohl změnit.