„Klinické testy většinou probíhají na mužích nebo samcích.” Kampaň upozorní na genderovou nerovnost ve vědě

Obrázek: 2

Americká armáda v nedávné době zareagovala na kritické hlasy, které dlouhodobě upozorňovaly na nekomfortnost a pro ženy život ohrožující nedostatky výstroje, která byla navržena a uzpůsobena vojákům – mužům. Vojačky si stěžovaly na všeobecně špatné přizpůsobení ženskému tělu, nedostatečný prostor pro prsa, nedoléhající průramky vesty vytvářející ve výstroji nechráněná místa i nedostatečný výběr velikostí. Major Melissa Elledge byla během své čtrnáctileté kariéry několikrát nasazena v bojových zónách v nevyhovující výstroji. Nyní vede vývojový tým testující nové neprůstřelné vesty v armádním programu Soldier, který je zaměřený na inovace oděvů a vybavení pro vojáky. Nová výstroj bude pohodlnější a bezpečnější pro muže i ženy všech tělesných konstitucí. Věda, technologie a jejich dopady i přes řadu pozitivních změn stále nejsou genderově neutrální. Důsledky i možná řešení ukáže Národní kontaktní centrum - gender a věda (NKC) v kampani Jedna velikost nestačí, která bude zahájena 8. března.

Figuríny pro nárazové testy v automobilovém průmyslu mají rozměry i anatomii průměrného muže. V důsledku toho je automobilový design mnohem bezpečnější pro muže než pro ženy. Podle výzkumů je u žen riziko vážného zranění při autonehodě vyšší o 73 %, riziko úmrtí o 17 % a bezpečnostní pásy mohou ublížit těhotným i u nárazů v nízké rychlosti.

Obrázek: 3

Ženy také kvůli rozdílným příznakům čelí o polovinu vyššímu riziku chybné diagnostiky infarktu myokardu, vyšší míře nepříznivých vedlejších účinků léčiv a déle čekají na diagnózu u typicky ženských nemocí. Klinické testy totiž ve většině případů probíhají na mladých europoidních mužích nebo samcích jiných živočišných druhů. Vyšší pravděpodobnost chybné nebo nedostatečné léčby se tak týká i lidí jiné rasy, sexuální orientace, věku nebo ekonomických příjmů.

Jedna velikost nestačí

Proč je podstatné, aby věda a výzkum zahrnovaly také genderové hledisko, ukáže v příštích měsících kampaň Jedna velikost nestačí. „Navzdory tomu, že jsou výsledky výzkumů prezentovány jako neutrální a univerzální pro všechny, ukážeme na konkrétních příkladech, že tomu tak ani zdaleka není. V této oblasti panuje stále výrazná nerovnost, a pokud usilujeme jako demokratická společnost o to, aby výsledky vědecké práce přinesly efekt skutečně všem bez rozdílu, je na místě genderovou dimenzi do výzkumu zahrnout. Ostatně na vědu a výzkum plyne velký objem veřejných peněz, a proto je víc než žádoucí, aby měly tyto výzkumy přínos pro všechny,” uvádí manažerka komunikace NKC Jana Gabrielová.

Obrázek: jedna-velikost

Proč výzkumy zapomínají na ženy? Může být jedním z důvodů i fakt, že o nich rozhodují převážně muži? Žen je mezi výzkumníky v Česku 27 % a jejich počet dlouhodobě stagnuje. Stejně jako v jiných oborech i ve vědě platí, že čím vyšší pozice, tím menší poměr žen. V čele veřejných vysokých škol jich najdeme už jen 14 % a v případě vědecko-výzkumných institucí jde dokonce jen o 7 %. „Česká republika tak přichází o jejich vědomosti a talent. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU pak v této oblasti výrazně zaostává,” dodává Gabrielová.

Kariéra a rodina

Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd se již dvacet let věnuje tématu genderové rovnosti ve vědě a výzkumu. „Těší mě, že NKC mohlo za dobu své existence pomoci k řadě pozitivních změn v českém vědeckém prostředí. Narostl počet žen, které studují na vysokých školách, daří se nám přispět k posunu politik na podporu vědy a výzkumu tak, aby byly podmínky skutečně férové. A jsme úspěšní i v mezinárodní spolupráci. Na čem je však potřeba ještě zapracovat, je to, aby absolventky po škole nemizely mimo vědu," shrnuje vedoucí NKC Marcela Linková.

Vědeckou kariéru je totiž stále obtížné sladit s rodičovskými povinnostmi, což spolu se společenskými stereotypy vytváří tlak převážně na ženy. Téma slaďování rodinného a profesního života se objevuje mezi prioritními oblastmi Národní politiky výzkumu a vývoje, pod Radou pro výzkum nově vznikla pracovní skupina pro rovnost žen a mužů. Postavení žen ve výzkumu a slaďování si jako jednu z priorit stanovila také nová ministryně pro vědu, výzkum a inovace. 

„Jako pozitivní signál lze vnímat také to, že se ženy dostávají do vedoucích pozic v akademické a vědecké sféře. Máme poprvé rektorku Karlovy univerzity, v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity usilují o post děkanky dvě ženy, měly jsme ženy ve vedení grantových agentur i v čele Akademie věd stojí podruhé žena a poprvé u nás výzkum na vládní úrovni vede ministryně,” doplňuje socioložka z NKC Hana Tenglerová.

Ženy ve vědě

Součástí činnosti NKC je i zviditelňování vědkyň. Každoročně se připojuje k oslavám Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě 11. února. Cílem svátku, který před šesti lety vyhlásilo OSN, je připomenout významnou roli žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Kampaň k tomuto dni již probíhá na sociálních sítích NKC a je zaměřena na vědkyně, které se věnují tématu udržitelnosti.

Obrázek: eny-ve-vede

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2009 také organizačně zajišťuje Cenu Milady Paulové, historičky, která jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě a v roce 1939 se stala první profesorkou na našem území. Cenu oceňující vědkyně za výjimečný přínos jejich oboru v minulém roce získala matematička a matematická statistička prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Foto: Archiv Gender a věda