HateFree Zóna - ZŠ Opava Šrámkova

Škola

Šrámkova 4
747 05 Opava 5

Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu Multikultura. Tato témata jsou obsažena v ŠVP. Žáci se seznamují pomocí konkrétních případů a výpovědí lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s jejich životem a problémy. Učí se zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak můžou v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení.

V učivu o lidských právech se baví o respektování práva a zájmu druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Vyjadřují na ně svůj osobní názor a popisují jejich hlavní příčiny i možné důsledky. Svá tvrzení dokumentují vyhledáním patřičných pasáží v Listině základních práv a svobod.

Naše škola získala v předminulém školním roce titul Světová škola. V začleńování globálních témat chceme pokračovat i nadále. Cílem dalších celoškolních projektů CO TY NA TO? KDO JSEM? NEBUĎME LHOSTEJNÍ K...je, aby žáci získali všeobecný přehled o propojenosti současného světa a globálních problémech lidstva, uvědomovali si souvislost mezi chováním a životním stylem lidí z vyspělých zemí a problémy lidí ze zemí chudých. Cílem naší charitativní činnosti je proto získat u žáků motivaci pro vlastní spoluúčast při řešení problémů a pomoc lidem z rozvojových zemí, ale také lidem potřebným, handicapovaným aj.

Protože již čtvrtým rokem podporujeme Adoptivního chlapce Juliána z Ugandy , zabývají se naše projekty také poznáním života a problémů Afriky. Pořádáme besedy, workshopy, spolupracujeme s humanitárními organizacemi. Aby žáci tyto informace nevstřebávali jen pasivně, učí o těchto tématech své mladší spolužáky v rámci projektu Velký kamarád, předávají je i žákům jiných škol ( například akce Týden pro inkluzi, projekt EAD- Komixy -Rizikové situace aj. Jsou zapojeni do charitativních akcí, pomáhají s organizací sbírek a tímto se mohou zblízka s touto problematikou seznámit.