HateFree Zóna - Sdružení D

Nezisková organizace

17. listopadu 1126/43
779 00 Olomouc

Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti.

Dramacentrum

Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti.

Hlavním přínosem našich programů je zprostředkování prožitku tady a teď, díky kterému si účastníci mohou zkusit těžké životní situace nanečisto. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka (i negativní postoj je postoj), čímž apeluje na tvorbu životních postojů a uvědomování si životních hodnot. Dalším přínosem je možnost konfrontovat vlastní životní zkušenosti a názory s okamžitou reakcí ostatních účastníků.

Program Na cestě

Práci s ohroženými dětmi a dospívajícími (v péči dětských domovů, náhradní rodinné péči nebo nacházející se v náročné rodinné či sociální situaci) se věnujeme už od roku 2013. Naše působení v programu Na cestě je dvojího druhu. Jednak děti pod naším vedením procházejí strukturovaným skupinovým programem. Ten bývá zaměřený na prevenci a posilování kompetencí k osamostatnění, zvládání těžkých životních situací prostřednictvím nácviků a prožitkových aktivit ve skupině. Největší díl práce s klienty se však odehrává v rámci vrstevnického provázení zaměřeného na vytvoření vztahu mezi proškoleným dobrovolníkem a klientem, o délce 6–24 měsíců. 

Slaďme to – Centrum podpory spolupráce rodiny a školy

Podporujeme vzájemné pochopení rodiny a školy s ohledem na specifika osobnosti dítěte, rodinného zázemí i kontextu školy. Zvyšujeme schopnost dítěte adaptovat se ve školním prostředí (vztahy s dětmi ve třídě, vztahy s učiteli, respekt k pravidlům a režimu). Pomáháme škole porozumět dítěti i rodině a jejich možnostem. Vytváříme neutrální prostor, který bude reflektovat potřeby všech zúčastněných.