HateFree Zóna - Nízkoprahový klub Díra

Nízkoprahový klub

Felberova 669/2
568 02 Svitavy

Nízkoprahový klub Díra poskytuje dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 26 let ze Svitav a okolí podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci.

Nízkoprahový klub Díra poskytuje dětem a mladým lidem ve věku od 8 do 26 let ze Svitav a okolí podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci.

Poslání NK Díra:

Posláním nízkprahového zařízení pro děti a mládež Nízkprahový klub Díra je poskytovat podporu a pomoc dětem a mládeži, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a usilovat o jejich sociální začlenění. Vytváříme podmínky podporující jejich schopnost a motivaci podílet se na řešení svých problémů a podporujeme rozvoj jejich osobnosti.

Cílem NK Díra je:

- poskytovat uživatelům individuální podporu tak, aby se dokázali vyrovnat s obtížnými životními událostmi a naučili se tyto situace řešit vlastními silami a prostředky,
- plánovat a společně s uživateli realizovat aktivity podporující rozvoj jejich dovedností,
- mapovat všechny oblasti potřeb uživatele dle typu služby do 3 měsíců nebo do 10 setkání od uzavření dohody o poskytování služby,
- zprostředkovávat cílové skupině informace, které vedou k prevenci sociálně patologických jevů,
- poskytovat podporu mladým lidem při začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Cílová skupina uživatelů:

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 8 do 26 let ze Svitav, Moravské Třebové a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (např. v oblasti rodiny, školy, práce, atd.) a z různých důvodů nevyužívají standardní formy volnočasových aktivit.

Možné nepříznivé sociální situace cílové skupiny (osoba se nachází v obtížné situaci, kterou neumí nebo nemůže sama řešit):

- problémy v rodině (rozpad rodiny, alkoholismus rodičů, - - nedostatek finančních prostředků k zajištění rodiny, aj.),
- problémy ve škole a v práci (záškoláctví, problémy s učením, nezaměstnanost, aj.), problémy ve vztazích (šikana, - problémy s respektováním ostatních, konfliktní vztahy mezi vrstevníky, neschopnost navázat komunikaci s vrstevníky, aj.),
- ohrožující životní styl (delikventní chování, nadměrné požívání alkoholu, předčasné sexuální zkušenosti, experimentování s návykovými látkami, poruchy příjmu potravy, pasivní trávení volného času, aj.),
- ve volném čase (nevyužívání standardních forem volnočasových aktivit – z důvodu povinné pravidelné docházky, z finančních důvodů, z důvodu jiného zaměření volného času a koníčku, a tedy nepokrytí potřeb daného uživatele v cílové oblasti).

Další (doplňkové) charakteristiky:

- nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
- vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
- nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit,
- dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
- dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu,
mají životní styl, kvůli kterému se dostávají do konfliktů, a je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí.

Zásady poskytované sociální služby:

Základním principem poskytované služby NK Díra je princip nízkoprahovosti, který funguje na těchto principech:

- Bezplatnost: Veškeré základní činnosti služby jsou bezplatné.
- Dobrovolnost: Nevyžaduje se pravidelná docházka do zařízení – uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby zařízení dle svého uvážení. Každý uživatel může zvážit, zda se nabízených činností bude účastnit, nebo je odmítne. Každý uživatel se sám rozhoduje, zda chce pomoci a jak bude svou situaci řešit.
- Anonymita: Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, v klubu může vystupovat pod svou přezdívkou apod. Pracovníci získávají jen ty údaje uživatele, které jsou nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb (věk, pohlaví). Uživatel je informován, jak s těmito údaji pracovníci nakládají, a má možnost kdykoliv nahlédnout do dokumentace týkající se jeho osoby.
- Bezpečí: Klub nabízí bezpečný prostor pro uživatele z okruhu osob bez omezení, pokud respektuje pravidla klubu. Při porušování pravidel (omezování bezpečného prostoru pro ostatní uživatele a pracovníky) má klub definované sankce.3
- Respekt: Pracovníci respektují individualitu uživatele a pracují rovnocenným přístupem. Pracovníci respektují právo uživatele chybovat ve svém životě, přijímat přiměřené riziko a následky svého jednání, respektují jeho práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí. Stejně tak respektují schopnost uživatele řešit náročné situace vlastními silami.