HateFree Zóna - Butterfly Aid

Nezisková organizace

Velké náměstí 130
500 03 Hradec Králové

Naším posláním je především pořádání kulturních, reklamních a charitativních akcí a aukcí. Dále pak pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost. Zajišťování publicity a public relations realizovaných akcí.

Naším posláním je především pořádání kulturních, reklamních a charitativních akcí a aukcí. Dále pak pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská činnost. Zajišťování publicity a public relations realizovaných akcí.

Práce nad rámec komerčního subjektu, především pořádání charitativních aukcí a benefičních koncertů, vyvolala potřebu založit obecně prospěšnou společnost. Bylo také víc než jasno, v této ekonomicky složité době, že společenská odpovědnost pro nás znamená udržení si ekonomického úspěchu a získávání konkurenční výhody tím, že budeme budovat svou dobrou pověst, získávat důvěru lidí, zákazníků a těch, kteří žijí v komunitě, kde působíme. Společenskou odpovědnost nebereme jako něco navíc, ale jako proces, který plně respektuje koloběh obchodního života v souladu s hodnotami celé společnosti.

Stejně jako vůči svým zákazníkům a zaměstnancům, má společnost ambice být firmou odpovědnou i vůči komunitě kde působí. Vzhledem k tomu, že společnost patří mezi malé firmy, byla a je aktivní interakce s okolní komunitou důležitá pro naše fungování. Podporu komunity realizujeme prostřednictvím podpory veřejně prospěšných aktivit ve městě a blízkém okolí. Nechtěli jsme čekat na žádost o podporu, ale sami jsme převzali iniciativu, indikujeme problémy, oslovujeme potencionální partnery a připravujeme projekty.

Butterfly-Aid o.p.s. ctí níže uvedené hodnoty:

Transpartentnost
Butterfly-Aid o.p.s. ve výroční zprávě a na internetu zveřejňuje výsledky své činnosti, výkaz zisků a ztrát, výsledovku i původ finančních zdrojů. Veřejnost zná naši organizační strukturu včetně lidí, kteří v ní pracují.

Důvěryhodnost
Butterfly-Aid o.p.s. informuje veřejnost o své historii na internetových stránkách. O pořádaných projektech je veřejnost informována aktuálně ve spolupracujících médiích. Spolehlivě plníme své závazky vůči dodavatelům, dárcům a klientům, cíleně posilujeme naše dobré jméno.

Odbornost
Butterfly-Aid o.p.s. nabízí kvalitní produkty reagující na potřeby trhu. Sleduje trendy v oboru a reaguje na ně a také je sama vytváří.

Nechceme být lhostejní vůči okolnímu světu a problémům, které přicházejí. I my jako férová organizace chceme být součástí Hate Free zóny a podporovat svojí kulturní činností toleranci a vzájemné pochopení, které vymazává obavy a předsudky.

Pro rok 2016 zatím připravujeme 2 nosné projekty:
Art for Charity
Orlice Family Cup
více informací zasílám v příloze