HateFree Zóna - Advokátní kancelář Denisa Šmídová

Služby

Kobližná 53/24
602 00 Brno

Jsme mladá advokátní kancelář se sídlem v centru Brna, která se od svého založení v roce 2013 zabývá tzv. generální praxí.

Prakticky to znamená to, že se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv problémem z oboru práva občanského (vlastnictví, dědění, sdružování, osobnostní práva, spory mezi občany), rodinného (manželství, registrované partnerství, vztahy mezi rodiči a dětmi), obchodního (zakládání obchodních společností, zastupování podnikatelů, obchodní smlouvy), pracovního (vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neplatnost výpovědi, otázky diskriminace v pracovněprávních vztazích, řešení mobbingu a bossingu) i trestního (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného). Mimo advokátní praxe se zabýváme též vzděláváním pedagogů, sociálních pracovníků a široké veřejnosti.

Z čeho vycházíme

Právo, jeho dodržování a jeho vymahatelnost patří bezesporu k zásadním hodnotám vyspělé společnosti a soudobý stát vynakládá značné úsilí k tomu, aby byla zaručena práva každého občana. Není možno zapomínat na to, že jednou z podstatných vymožeností a pojistných prvků moderní civilizace je svobodná advokacie, která pomáhá lidem domoci se svých zákonných práv a bránit se případné nespravedlnosti, ať už tato přichází ze strany veřejnoprávní či soukromoprávní. Vážíme si toho, že jsme její součástí a základní hodnotou, od které se odvíjí naše praktická činnost, je snaha o to, aby každý subjekt mohl dosáhnout svých práv.

HateFree Zone se stáváme především z toho důvodu, že za dobré považujeme hledat zejména to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje. Současná doba a zvlášť současná Evropa je úžasnou směsicí různorodosti, kterou je zapotřebí hájit a snažit se odstraňovat nevraživosti, které velmi často vznikají spíš z nepochopení a nevědomosti, než ze zlé vůle. Při své činnosti se vždy snažíme vycházet z hodnot, které jsou nám společné z toho titulu, že jsme lidé. K našim klientům patří řada příslušníků různých menšin a kontakt s nimi je velmi inspirující. Možná proto nás napadla jedna poněkud provokativní otázka: A co když se všechny ty menšiny sečtou? Nebude z nich nakonec většina?