Cikánská matka se vzdá svých rodičovských práv na svých pět potomků a do pěstounské péče je dostane její matka. Přitom bydlí ve stejném domě a žádný nepracuje, protože se o ně stará stát.

Cikáni dostávají ledničky zdarma
Milena D.

urad praceIng. Kateřina Kubicová
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci

Jak je to ve skutečnosti?

Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče nemůže pobírat jakákoliv osoba pouze na základě nějakého prohlášení. Ve věci dávek státní sociální podpory jedná za dítě biologický rodič, případně jiná osoba, které bylo dítě soudem svěřeno do péče. Pro dávky pěstounské péče se taktéž vychází pouze z rozhodnutí soudu.

U dávek státní sociální podpory tam, kde oprávněnými osobami jsou nezletilé nezaopatřené děti, žádají o dávku zákonní zástupci těchto dětí. V případě, že jsou děti rozhodnutím soudu svěřeny do péče jiné osoby, jedná za tyto děti v řízení o dávkách tato osoba. Dávky se potom vyplácejí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Z uvedeného je zřejmé, že o dávky státní sociální podpory, kde je oprávněnou osobou nezletilé nezaopatřené dítě, nemůže požádat jiná než výše uvedená osoba.

Pokud mají dítě v péči prarodiče na základě soudního rozhodnutí, jednají za toto dítě v řízení o přídavku na dítě prarodiče, přičemž dávku dítěte jsou navíc tito prarodiče povinni dle § 59 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, použít ve prospěch oprávněné osoby (nezletilého nezaopatřeného dítěte).

Pokud jsou nezletilé nezaopatřené děti soudně svěřeny do pěstounské péče, případně probíhá u soudu řízení o svěření do pěstounské péče, vyplácí se dávky pěstounské péče osobě pečující, a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

V případě, že se jedná o prarodiče, který si v souvislosti s péčí o dítě žádá o odměnu pěstouna, vyžádá si úřad práce navíc i vyjádření obecního úřadu o tom, že se jedná o případ hodný zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Dávky pěstounské péče

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:
4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:
8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě
12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
20 000 Kč, je-li pečováno o 3 děti
Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.